Posts

Showing posts from March, 2012

SpaceCare

Image
இதோ ஒரு புதிய குழந்தை! இந்த பிரபஞ்சத்தில் புதியதாய் பிறந்துள்ளது! www.spacecareinteriors.in - அதன் வலைத்தள முகவரி! எனதும், என் குருவும் நண்பருமான ராஜேஷ் ஆகியோரது, நெடுநாளைய கனவு ... ! கடைசியாக நனவாகி போனத் தருணம், என் வாழ்வில் என்றென்றும் நீங்காய் இடம் பெற்றிருக்கும்!